Informace o pozemku

Parcelní číslo:59/2
Obec:Liběšice [565121]
Katastrální území:Trnobrany [682586]
Číslo LV:1
Výměra [m2]:6228
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:KMD
Určení výměry:Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právoPodíl
Obec Liběšice, č. p. 6, 41146 Liběšice

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra
20210 2464
22011 3764

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.11.2017 12:00:00.