Samospráva

Samospráva je veřejnoprávní korporací. Má vlastní majetek, samostatně spravuje svoje záležitosti svými orgány. Domy, pozemky, finanční prostředky jsou ve vlastnictví obce, ne obecního úřadu.


Zastupitelstvo obce Liběšice


Zastupitelstvo je základní orgán obce, který je kolektivní a rozhoduje o strategických a koncepčních záležitostech. Zejména schvaluje rozpočet obce, územní plán obce, priority rozvoje obce, obecně závazné vyhlášky.

Zastupitelstvo obce je voleno vždy jedenkrát za čtyři roky. Volit může občan, který je v obci přihlášen k pobytu a členem zastupitelstva se může stát pouze občan obce. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná a jsou oznámena minimálně sedm dní před jejich konáním.

Zastupitelstvo obce Liběšice pro volební období 2014 - 2018 bylo zvoleno v komunálních volbách ve dnech 10.- 11. října 2014 a tvořilo ho 15 členů. Na ustavujícím jednání zastupitelstva byla zvolena starostkou obce Alena Knobová, místostarostou Jaroslav Nepovím, dalšími členy rady Antonín Terber, Dagmar Bočková a Bc. Petr Holub. Zvolen byl finanční výbor a kontrolní výbor.


Složení zastupitelstva obce po volbách 2014
Alena Knobová - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 318 hlasů
Bc. Petr Holub - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 293 hlasy
Jaroslav Nepovím - Nezávislí kandidáti Liběšicka - 293 hlasy
Iva Křivonosková - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 287 hlasů
Gabriela Krupičková - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 287 hlasů
Štefan Trembač - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 282 hlasy
Ing. Lucie Kudibálová - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 270 hlasů
Blažena Pešková - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 268 hlasů
Ondřej Matička - Nezávislí kandidáti Liběšicka - 265 hlasů
Dagmar Bočková - Nezávislí kandidáti Liběšicka - 264 hlasy
Jiří Božík - Nezávislí kandidáti Liběšicka - 262 hlasy
Karel Taranza - Nezávislí kandidáti Liběšicka - 260 hlasů
Antonín Terber - Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 256 hlasů
Romana Žáková - Nezávislí kandidáti Liběšicka - 253 hlasy
Mgr. Ivo Chmelař D.L. - Nezávislí kandidáti Liběšicka - 241 hlas


Změny ve složení zastupitelstva obce
Dagmar Bočková rezignace 6.ledna 2015, mandát získal 7. ledna 2015 Josef Blažek , 236 hlasů
Antonín Terber rezignace 29. září 2015, mandát získal 30. září 2015 Josef Jančura , 251 hlas
Josef Jančura zemřel 1. května 2017 , mandát získal 2. května 2017 Martin Kudibál, 266 hlasů
Martin Kudibál rezignoval 13. června 2017 , mandát získal 14. června 2017 Robert Lesche, 248 hlasů
Gabriela Krupičková rezignovala 7. srpna 2017 , mandát získala 8. srpna 2017 stala Radka Černá, 247 hlasů
Jaroslav Nepovím rezignoval 18. prosince 2017, mandát získal 19. prosince 2017 Jan Kovrzek, 255 hlasů
Mgr. Ivo Chmelař D.L. rezignoval 18. prosince 2017, mandát získal 19. prosince 2017 Martin Žiška, 234 hlasy
Jiří Božík rezignoval 18. prosince 2017, 19. prosince 2017 mandát získala Alena Bečvářová, 223 hlasy
Ing. Petr Holub rezignoval 18. prosince 2017, mandát získal 19. prosince 2017 Martin Novotný, 236 hlasů
Ondřej Matička rezignoval 18. prosince 2017, mandát získal 19. prosince 2017 Jaroslav Matoušovský, 273 hlasy
Romana Blažíčková rezignovala 18. prosince 2017, mandát získal 19. prosince Dušan Klásek , 229 hlasů
Karel Kracík rezignoval 4. ledna 2018, není již žádný náhradník
Vlastimil Hanyš rezignoval 5. ledna 2018, není již žádný náhradník
Martin Žiška rezignoval 5. ledna 2018, není již žádný náhradník
Dušan Klásek rezignoval 8. ledna 2018, není již žádný náhradník
Alena Bečvářova rezignovala 8. ledna 2018, není již žádný náhradník
Martin Novotný, rezignoval 8. ledna 2018, není již žádný náhradník


Volební strana Nezávislí kandidáti Liběšicka již nemá žádné náhradníky, a tak od 9. ledna 2018 se zastupitelstvo obce Liběšice skládá z 10 členů:
Alena Knobová, Iva Křivonosková, Blažena Pešková, Ing. Lucie Kudibálová, Radka Černá, Štefan Trembač, Robert Lesche, Jaroslav Matoušovský volební strana Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst

Karel Taranza, Jan Kovrzek – Nezávislí kandidáti Liběšicka


Rada obce Liběšice po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 6. listopadu 2014

Alena Knobová - starostka
Jaroslav Nepovím - místostarosta
Dagmar Bočková - členka rady do 06.01.2015
Bc. Petr Holub - člen rady
Antonín Terber - člen rady


6. ledna 2015 rezignovala Dagmar Bočková, dne 1. dubna 2015 se členem rady obce stal Ondřej Matička.
29. září 2015 rezignoval Antonín Terber, dne 30. září 2015 se členkou rady stala Blažena Pešková.
29. srpna 2017 byl z funkce člena rady odvolán Ing. Petr Holub a členem rady obce přestal být Jaroslav Nepovím z důvodu odvolání z funkce místostarosty obce.
29. srpna 2017 rezignoval na funkci člena rady obce Ondřej Matička.
29. srpna 2017 byli členy rady obce zvoleni Karel Taranza a Robert Lesche, ze zákona se automaticky stala členkou rady obce nově zvolená místostarostka Iva Křivonosková.


Složení rady obce po 29. srpnu 2017


Alena Knobová, starostka
Iva Křivonosková, místostarostka
Blažena Pešková, členka
Karel Taranza, člen
Robert Lesche, členDle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, (obecní zřízení), v platném znění, poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce pod 11 členů a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce.


Výbory zastupitelstva obce


Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 6. listopadu 2014 byly zvoleny ze zákona o obcích povinné výbory finanční a kontrolní.

Finanční výbor

Předsedkyně - Ing. Lucie Kudibálová
Členové - Ing. Bedřich Gavurník, Štefan Trembač

Dne 30. června 2015 rezignovala na funkci předsedkyně a člena finančního výboru Ing. Lucie Kudibálová a členkou a předsedkyní výboru byla zvolena Iva Křivonosková.
Iva Křivonosková zvolením místostarostkou ze zákona nemůže být členem finančního výboru, a tak 18. září 2017 byl předsedou výboru zvolen Štefan Trembač a dalším členem výboru byl zvolen Robert Lesche
Dne 15. ledna 2018 byli dalšími členy finančního výboru zvoleni Karel Taranza a Ing. Radka Chytilová.


Kontrolní výbor

Na ustavujícím jednání zastupitelstva obce byl zvolen kontrolní výbor ve složení:

Předseda - Mgr. Ivo Chmelař D.L.
Členové - Jiří Božík, Ondřej Matička

Dne 1. prosince 2017 rezignoval na funkci předsedy a člena kontrolního výboru Mgr. Ivo Chmelař D.L. a Jiří Božík, 4. prosince 2017 Ondřej Matička.
Zastupitelstvo obce dne 18. prosince 2017 zvolilo předsedkyní výboru Blaženu Peškovou, členy výboru Radku Černou, Jana Kovrzka.
Dne 15. ledna 2018 zvolilo zastupitelstvo obce dalšími členy kontrolního výboru Ing. Lucii Kudibálovou a Zbyňka Linharta.


Komise rady obce


Na začátku volebního období byly ustanoveny radou obce tyto komise:

komise majetková, komise pro sport, kulturu a volný čas, komise školská a sociální, komise pro obecní pozemky a lesy, komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku.

Na jednání rady obce dne 11. září 2017 bylo provedeno hodnocení činnosti komisí na základě písemných zpráv jejich předsedů a ze zpráv vyplynulo, že činnost většiny komisí byla nedostatečná, nepravidelně se scházely, zápisy buď nevyhotovovaly vůbec nebo byly nekvalitní, nevypovídající o náplni jednání. Měsíční odměny předsedům komisí a členům z řad zastupitelstva byly pravidelně vypláceny, tímto usnesením zastupitelstva obce byly také zrušeny.

Z výše uvedených důvodů rada obce všechny tyto komise dnem 11. září 2017 zrušila s tím, že komisi pro sport, kulturu a volný čas nahradí Komunitní centrum Ovečka, které tuto činnost stejně již vykonávalo. Problematiku, kterou se jednotlivé komise zabývaly, převezme přímo zastupitelstvo obce.