Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Zákaz vstupu na ledové plochy

Zákaz vstupu na ledové plochy

Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám dochází na vodních nádržích a vodních tocích k tvorbě ledových jevů, při kterých se vytváří na hladině vodní plochy souvislá ledová celina. Vzhledem k činnosti proudící vody a pohybu hladiny pod zamrzlou vrstvou ledu dochází k jejímu oslabení a k vzniku vzduchových vrstev pod ledem. Vstup na zamrzlé vodní plochy se tak stává velmi nebezpečný a hrozí zde nebezpečí utonutí při prolomení ledu.

Čtěte více »

Příprava na výstavbu vodovodu, kanalizace a ČOV Horní a Dolní Chobolice

V loňském roce projevili občané Dolních Chobolic zájem o vybudování vodovodu, splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Následně se uskutečnila schůzka s občany v Dolních Chobolicích u rodiny Chajbullinových, které se zúčastnili starostka Alena Knobová, místostarostka Iva Křivonosková, Ing. Dionýz Hutár a občané D. Chobolic.  Občany starostka informovala, že je hotový projekt pro územní řízení.  Rada obce na jednání před touto schůzkou pověřila firmu Atiking Ing. Hutára administrací pro získání územního rozhodnutí a poté podáním žádosti o dotaci.
Na jednání 21.února 2018 se v kanceláři starostky sešli starostka Alena Knobová, místostarostka Iva Křivonosková, zastupitelé Robert Lesche a Karel Taranza, Ing. Dionýz Hutár za firmu Atiking a Ing. Petr Plichta za firmu Provod, která vypracovala projektovou dokumentaci.
Bylo konstatováno, že bylo třeba přepracovat stávající  projektovou dokumentaci na nový podklad digitalizované katastrální mapy, provést aktualizaci výpisu pozemků dotčených stavbou. Byly podány žádosti o vydání stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, rozeslány budou žádosti o souhlas jednotlivých vlastníků pozemků.

Čtěte více »

Budování výtahů

Obec Liběšice buduje v Domě s pečovatelskou službou a na obecním úřadě výtahy, které si již delší dobu občané přáli.

Čtěte více »

Nový výbor Mysliveckého spolku Nové Sedlo Liběšice

v sobotu 17. února 2018 se za účasti 22 členů uskutečnila volba nového výboru Mysliveckého spolku Nové Sedlo Liběšice. Předsedou se stal Robert Lesche, místopředsedou Marek Vahalík. Dalšími členy jsou Ladislav Hrstka, jednatel Milan Chlapík a myslivecký hospodář Ing. Jiří Babka. Do revizní komise byli zvoleni Peter Chlapík, Václav Jančura a Jan Petráš.

Vzpomínáme na dlouholetého předsedu liběšických myslivců Josefa Jančuru.

Fotografie zde...

Čtěte více »

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ 

Obecní úřad Liběšice je ve dnech 12.2.2018 a 13.2.2018 z technických důvodů uzavřen.

Čtěte více »

« | 1 2 3 4 5 6 7 860 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo