ÚZEMNÍ PLÁN LIBĚŠICTextová část územního plánu
ÚZEMNÍ PLÁN
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Základní členění území - měřítko 1:10 000
Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny - měřítko 1 : 10 000
Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - doprava
Hlavní výkres - urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím -měřítko 1:5000
Hlavní výkres - urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím -měřítko 1:10000
Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - El. energie, plyn, spoje
Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Kanalizace
Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Zásobování vodou
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - detail v měřítku 1:5 000
Odůvodnění územního plánu - Koordinační výkres - detail v měřítku 1 : 5 000
Odůvodnění územního plánu - Koordinační výkres - detail v měřítku 1 : 10 000
Odůvodnění územního plánu - Předpokládané zábory půdního fondu - měřítko 1 : 10 000