Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Příprava na výstavbu vodovodu, kanalizace a ČOV Horní a Dolní Chobolice

V loňském roce projevili občané Dolních Chobolic zájem o vybudování vodovodu, splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Následně se uskutečnila schůzka s občany v Dolních Chobolicích u rodiny Chajbullinových, které se zúčastnili starostka Alena Knobová, místostarostka Iva Křivonosková, Ing. Dionýz Hutár a občané D. Chobolic.  Občany starostka informovala, že je hotový projekt pro územní řízení.  Rada obce na jednání před touto schůzkou pověřila firmu Atiking Ing. Hutára administrací pro získání územního rozhodnutí a poté podáním žádosti o dotaci.
Na jednání 21.února 2018 se v kanceláři starostky sešli starostka Alena Knobová, místostarostka Iva Křivonosková, zastupitelé Robert Lesche a Karel Taranza, Ing. Dionýz Hutár za firmu Atiking a Ing. Petr Plichta za firmu Provod, která vypracovala projektovou dokumentaci.
Bylo konstatováno, že bylo třeba přepracovat stávající  projektovou dokumentaci na nový podklad digitalizované katastrální mapy, provést aktualizaci výpisu pozemků dotčených stavbou. Byly podány žádosti o vydání stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, rozeslány budou žádosti o souhlas jednotlivých vlastníků pozemků.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo