Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Vánoční hon

Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice uskutečnil o vánocích 25. prosince  tradiční hon na bažanty v Chobolicích. Fotografie poskytl člen spolku JUDr. Bohumil Vakrčka, který provádí fotodokumentaci všech akcí spolku a jeho články jsou otiskovány v časopise Myslivost, za což mu velice děkujeme.

Fotografie zde...
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo