Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Soutěž Knihovník Ústeckého kraje

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem pořádá každoročně soutěž Knihovník Ústeckého kraje. Do soutěže byla okresní knihovnou nominována naše knihovnice paní Jaroslava Zenkerová, která se v silné konkurenci umístila na krásném druhém místě. 
Za obec Liběšice paní Zenkerové gratuluji a velice děkuji za její vzornou péči o knihovnu a pořádání různých akcí v ní, o kterých jste informováni na webových stránkách obce.
Knihovna prošla v létě rekonstrukcí, byly pořízeny nové regály na knihy v ceně 48 219,- Kč a 152 543,- Kč, zakoupeny nové knihy a byla rozšířena až na chodbu.  Dobře se osvědčuje tzv. výměnný fond, kdy  nám jsou pravidelně zapůjčovány soubory z okresní knihovny. Obec Liběšice přispívá na okresní knihovnu ročně částkou 7 700,- Kč.
  Srdečně vás zveme k návštěvě naší knihovny.


Alena Knobová, starostka
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo