Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Zasedání Školské komise Svazu měst a obcí ČR

Ve čtvrtek 5. ledna 2012 se starostka Alena Knobová v Praze zúčastnila zasedání Školské komise Svazu měst a obcí ČR, jejíž je členkou. Na programu jednání bylo financování základního školství.

O naléhavosti tohoto obrovského problému svědčí i to, že jednání se poprvé zúčastnili i zástupci Sdružení místních samospráv a stínový ministr školství Chládek. Školská komise SMO ČR v poslední čtvrtině roku 2011 jednala několikrát s náměstkem ministra školství Němcem a ředitelem odboru financí ministerstva školství Finkem, ale stanovisko  ministerstva i nadále zůstává pro venkovské školy velice nepříznivé. Vzhledem k malému počtu žáků v těchto školách navrhuje ministerstvo, aby obce, pokud se rozhodnou udržet si úplnou základní školu, hradily i mzdové prostředky učitelům na druhém stupni školy. Pro naši obec by to představovalo k nynějším výdajům na provoz školy (přes 2 miliony Kč) vydat ještě další milion na mzdy.

Starostka A. Knobová svolala k této problematice schůzku starostů z okolních obcí na čtvrtek 12. ledna 2012.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo