Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Mgr. Věra Chládková čestnou občankou obce Liběšice

V rámci Adventního koncertu v kostele oznámila starostka Alena Knobová, že zastupitelstvo obce jmenovalo Mgr. Věru Chládkovou Čestnou občankou obce Liběšice. K tomuto vysokému  ocenění se na návrh starostky  zastupitelstvo rozhodlo, aby náležitě ocenilo celoživotní práci Mgr. Chládkové pro obec Liběšice jako učitelky na zdejší škole, poté zástupkyně ředitelky školy a letité předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Starostka za všechnu tuto významnou činnost poděkovala a popřála do dalších let pevné zdraví a dostatek elánu, kterým Mgr. Chládková oplývá. Přítomní na toto ocenění reagovali povstáním a opakovaným dlouhým potleskem.

Poprvé jmenovalo zastupitelstvo Čestným občanem  Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, liběšického faráře, významného teologa a nositele titulu Právník roku 2011, a to in memoriam.

 
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo