Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Novoroční projev starostky


Vážení spoluobčané,

před několika hodinami jsme vstoupili do nového roku. Tomu předcházelo období, v němž si miliony lidí na celém světě připomínají narození Ježíše Krista. Období, ve kterém lidé alespoň načas zapomínají na své intriky, hádky a jiné malichernosti, kterými sami sobě znepříjemňujeme svoje putování po tomto světě.
Doba vánoční v nás vyvolává nezapomenutelnou atmosféru rozsvícených vánočních stromků, vůni cukroví a smaženého kapra, rozzářených očí těch, které jsme obdarovali, především těch nejmenších.


Doba mezi svátky a konec roku je pak i dobou malého zastavení a zhodnocení naší celoroční práce.
Pokládáme si otázku, zda právě uplynulý rok splnil beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Než jej však začneme hodnotit, je nezbytné, aby každý z nás položil sám sobě otázku, zda jsme i my udělali vše, co jsme udělat měli a mohli, aby svět kolem nás byl lepší a přívětivější. Mnohdy totiž při takovém hodnocení docela dobře víme, co měl udělat ten či onen, ale na to, co jsme měli udělat především my, zapomínáme.


Ano, před pár hodinami skončil rok 2016 a já pevně věřím, že to pro naši obec nebyl špatný rok. Nenechme si pokazit náladu škarohlídy, prudily, věčnými nespokojenci. Pokud se ohlédneme dozadu a máme možnost si říci, že jsme podle svých sil a možností udělali maximum pro své nejbližší, pro svoji rodinu a přátele, pro místo, kde žijeme, pro sebe, pak to byl rok dobrý.


V naší obci se nám v uplynulém roce podařilo zrealizovat většinu připravovaných projektů jako např. opravu místních komunikací v Trnobranech, Horních Chobolicích, na Jeleč, na Lhotsko, od nádraží k Dolním Chobolicícm, mezi obytnými domy v centru Liběšic. Prostranství mezi panelovými domy, kde byl již letitý beton samá díra, jsme pro obyvatele domu upravili barevnou zámkovou dlažbou. Svého dokončení se dočkalo i prostranství mezi obytnými domy pod hřištěm u školy - nový živičný povrch, dlažba ke garážím a chodník k uličce ke škole. Nové veřejné osvětlení získaly Horní Chobolice a v Liběšicích ulice od staré dřevěné školy k náměstí. Opraveny byly překopy přes místní komunikace, k zachycení dešťových vod budou sloužit štěrbinové žlaby v ulici pod školou a na křižovatce k zemědělskému družstvu. Dvakrát jsme museli opravovat vodovod v Dolních Nezlech, který je v majetku obce. Opravili jsme několik poškozených zatrubněných potoků. Značné prostředky byly vynaloženy na opravy domů a bytů. Novou fasádu dostala budova zdravotního střediska, zadní část domu č.p.107 a budova bývalé spořitelny. V této budově byla vyměněna okna a vstupní dveře a zcela zrekonstruovány dva byty, které byly před vánocemi přiděleny novým nájemníkům. Opravy a modernizace bytů proběhly i v domech Liběšice č.p. 70, 64, 66, 107, 14, 16 a v Soběnicích v č.p. 62. Pořídili jsme nový osobní automobil zn. Suzuki , užitkový automobil zn. Peugeot, žací traktor a malou mechanizaci k sečení trávy. Pro bezpečnou chůzi obyvatel byl vybudován chodník před zdravotním střediskem. Pro kulturní akce konané na nádvoří obecního úřadu jsme postavili pódium.


Velké změny nastaly u rybníka ve sportovním areálu. Celý areál byl oplocen, dokončena byla výstavba tenisového kurtu a nově vzniklo hřiště pro plážový volejbal. Instalovány zde byly i herní prvky, stejně tak i na hřišti u školy. Malé hřiště s posezením vzniklo v Soběnicích. Také v Mladém a v Srdově jsme instalovali pro děti pružinové houpačky a lavičky. Pro pohodlí občanů byly umístěny nové stoly a lavičky u obytných domů na místo starých, poškozených a vytvořila se tak místa pro setkávání občanů.


V majetku obce je řada památkových objektů. Pokračovaly opravy kostela sv. Petra a Pavla v Soběnicích, Mauzolea rodiny Schrollovy nad Srdovem. Opravena byla Boží muka u srdovské hájenky, pod Dolními Nezly, kříž na hřbitově v Liběšicích a pomníky padlým v Zimoři a Soběnicích. Velkou pozornost jsme po celý rok věnovali vzhledu veřejných prostranství - odstraňovali jsme náletové stromy a dřeviny, sekali neustále rostoucí trávu, vysazovali nové keře a dřeviny, pečovali o květinové záhony a osázené truhlíky. Naše péče patřila i hřbitovu v Soběnicích a také v Liběšicích, kde jsme cesty i cestičky mezi hroby upravili drobnými kamínky. Vzhledem k občasnému vandalismu jsme rozšířili kamerový systém v obci. Upraveno bylo prostranství u nádraží a u sochy sv. Prokopa pod Trnobrany. Proběhla oprava veřejného rozhlasu a pro lepší informovanost a lepší komunikaci s občany byl zaveden mobilní rozhlas, do kterého se ale zatím zapojilo nemnoho obyvatel. Je to škoda, tato služba je pro občany zcela zdarma.


Obec Liběšice je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Liběšice, na jejíž provoz dává nemalé finanční prostředky. Žáci školy se úspěšně zúčastňovali různých soutěží, vybudovali ekologickou zahradu, obhájili titul Ekoškola, několikrát vystoupili na obecních akcích.


Co se týče kulturních, společenských a sportovních akcí v loňském roce byl život v naší obci bohatý a pestrý. Maškarní karneval pro děti, Masopust, Oslavy MDŽ, Hledání velikonočního pokladu, Rej čarodějnic, Lampionový průvod s pálením čarodějnic, 1. liběšický košt vína, Dětský den - návštěva zábavního parku Mirákulum, Hurá prázdniny, Střelecká soutěž na myslivecké střelnici, 2. liběšické vinobraní, Heloudýně, Adventní trhy, Lampionový průvod a rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Předvánoční posezení s občany, Adventní koncert v kostele, v květnu a v prosinci Vítání občánků. Sbor pro občanské záležitosti každý měsíc pořádal Tanečky pro seniory a po celý rok jeho členky navštěvovaly naše občany s dárkovým košem a gratulací při jejich životních výročích. Těch návštěv bylo 93!


Také liběšické spolky přispěly k bohatému životu obce. Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice uspořádal Myslivecký ples, Poslední leč a společně s Farností Liběšice poprvé také slavnostní Hubertskou mši.
Sbor dobrovolných hasičů opět připravil Masopustní průvod, Maškarní ples, vatru s pálením čarodějnic a pro děti prohlídku nové hasičské zbrojnice, pomohli s organizováním Noci s Andersenem, zajišťovali doprovod při obou lampionových průvodech, mají své webové stránky. Každou sobotu pečovali o hasičskou techniku a zbrojnici. V roce 2016 absolvovali 22 výjezdů k požárům či odstraňování spadlých stromů při silných větrech. Jejich Ohnivé ženy pomáhaly při organizování akcí v obci a vystupovaly na setkání s občany.


Sportovní klub dosáhl velmi dobrých výsledků. A Mužstvo hrálo 1.B třídu a skončilo po podzimním kole na 4. místě, B Mužstvo na 5. místě, Mladší žáci také na 5. místě a dobře si vedla Starší i Mladší přípravka. Sportovci pomohli s organizací akce Hurá prázdniny. Kromě toho, že naši občané mají možnost zajít si na fotbal a pořádně si tam zafandit, je třeba ocenit velice záslužnou práci s našimi dětmi. Pro ně byl určen i výlet do Prahy na Den se Spartou, kde si prohlédli stadion, kabiny, síň slávy, VIP prostory, setkali se na autogramiádě se sparťanskými fotbalisty, zhlédli jejich trénink a dostali i bohaté pohoštění. Pro naše malé fotbalisty i jejich doprovod to byl obrovský a nesmírně motivující zážitek. Sportovci mají pěkné webové stránky, svůj prapor, propagační materiály a hymnu.
Velice aktivní byla i místní organizace zdravotně postižených, kterým jsme umožnili pravidelně se scházet v přízemí Domu s pečovatelskou službou a kteří pořádali pro své členy řadu akcí, např. zájezdy do divadla nebo na masáže.
Dobře pracovala i naše obecní knihovna, která je umístěna na obecním úřadě a která je otevřena každý den shodně s obecním úřadem. Kromě knih a časopisů zde měli občané k dispozici i bezplatný přístup k internetu a pro děti byla pořádána řada výtvarných soutěží a také Noc s Andersenem. V závěru roku se započalo s její rekonstrukcí, která bude v novém roce pokračovat, abychom vytvořili pro čtenáře příjemné prostředí, kam si rádi přijdou zapújčit dobrou knihu.


V kostele Nanebevzetí Panny Marie se pravidelně každou sobotu konaly mše svaté. V únoru se konala již potřetí vzpomínková mše za pana Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka a v srpnu poutní mše spojená s oslavou 200 let od vysvěcení nového kostela, mši celebroval litoměřický biskup Jan Baxant. V Trnobranech se již potřetí konala poutní mše v kapli sv. Prokopa. Součástí bylo posvěcení nové sochy sv. Prokopa na sloupu pod Trnobrany a oslavy 590 let od první písemné zmínky o Trnobranech.
590 let od první písemné zmínky oslavili také v Zimoři, kde byla při této příležitosti vysazena pamětní lípa, opravena autobusová čekárna a bývalá hasičská zbrojnice, vysázeny keře a květiny u čekárny a podél chodníku.


Obec Liběšice pamatovala také na své památky neboť je naší povinností pečovat o to, co nám zanechali naši předchůdci, uchovávat to pro další generace. Pokračovala oprava kostela sv. Petra a Pavla v Soběnicích, kde se poté z iniciativy rodiny Gryndlerovy uskutečnil koncert barokní hudby. Pokračovala také oprava Mauzolea rodiny Schrollovy u Srdova. Restaurována byla Boží muka pod Dolními Nezly, Boží muka u Srdovské hájenky, kříž na hřbitově v Liběšicích, opraveny byly pomníky padlým v Zimoři a v Soběnicích.


Velkým počinem v roce 2016 bylo vybudování a otevření Komunitního centra Ovečka, které uspořádalo řadu akcí pro děti, jejich rodiče i ostatní příbuzné. Toto centrum významným způsobem působilo na život obce, využívaly jej především maminky na mateřské dovolené a malé děti, které se zde seznamovaly s různými výtvarnými technikami, sportovaly, soutěžily, hrály hry, podnikaly výlety.


Vážení občané, typickým jevem pro naši dobu je, že se lidé naučili na všechno jen nadávat. Mnoho mladých lidí většinou již ani neví, jak naše obec vypadala před pár lety a i my starší si přestáváme pamatovat. Chovejme se k okolnímu světu tak, jak bychom chtěli, aby se on choval k nám. Choďte na zasedání zastupitelstva, buďte aktivní, ptejte se, nebojte se něco smysluplného navrhnout. Ale hlavně přestaňte jen skuhrat, nadávat, všechno jen kritizovat!
To, co se vám nelíbí, se snažte v prvé řadě změnit sami - klidně třeba tím, že si tu "obecní politiku" vyzkoušíte na vlastní kůži a vychutnáte si tu každodenní byrokracii, ale i odpovědnost, která k tomu patří. Rádi uvítáme ty z vás, kteří mají zájem udělat něco pro naši krásnou obec, pro místo, kde žijete a tím i pro sebe, pro svou rodinu. Nabízíme vám účast v našich komisích, rádi uvítáme vaši pomoc při organizování různých akcí. Stejně jako v jiných městech a obcích ani u nás lidé na zasedání zastupitelstva nechodí, nepřijdou se zeptat na obecní úřad, nezúčastňují se kulturních a společenských akcí, ale pak v hospodách, na fotbale, na ulici, v bytovce, v obchodě nadávají, jak je vše špatně a jak a co by se mělo dělat - ale "skutek utek". Radnice slouží vám všem, je tu pro vás, zde můžete přednášet své náměty, připomínky, vznášet dotazy, přicházet s oprávněnou kritikou.


Pro rok 2017 máme připravené realizace dalších projektů, které našim občanům pomohou nebo je alespoň potěší. Čekají nás opravy dalších místních komunikací, rekonstrukce veřejného osvětlení v části Soběnic, vybudování travnatého hřiště pro děti, mládež i dospělé v Soběnicích, instalace dalších prvků ve sportovním areálu a také pokračování úprav veřejných ploch a prostranství. Pokračovat budeme v opravách památek, bytového i nebytového fondu obce, opravách dešťových komunikací, úpravách potoků, rybníčků. Plánujeme rekonstrukci parku na náměstí. Součástí naší obce je a musí být i dobré životní prostředí. V neposlední řadě budeme i nadále pamatovat i na potěchu oka - vždyť kdo by chtěl žít v obci, kde není žádná zeleň, nejsou upravena veřejná prostranství, nekvetou květiny, nejsou místa pro setkávání, pro odpočinek, pro sportování, pro relaxaci, místa pro kvalitní život? Budeme pečovat o Liběšice, ale samozřejmě i o ostatní části naší obce. A těch je 14!!! To je poněkud složitější, než když má obec jednu nebo dvě části.


Neměli bychom zapomínat, že jsme součástí jednoho společenství, musíme spolu vycházet a žít a stále má ještě smysl v dnešní společnosti uctívat a obhajovat nejstarší lidské hodnoty.


Vážení občané, čeká nás další rok. A jaký bude tady u nás na Liběšicku, to bude záležet především na nás. Zkusme žít jako dobří sousedé, ne jako nepřátelé naplnění záští, nenávistí, závistí. Když se tyto hroty otupí, poznáme najednou, že jsme ochotni si naslouchat, mnohem lépe spolu vycházet a společně něco dobrého udělat. Nemusíme mít vždy shodné názory, ale měli bychom mít společný cíl a tím je dobro celého našeho obecního společenství.


Vážení občané, přeji vám a vašim rodinám úspěšné vykročení do nového roku 2017, pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a také smysl pro humor neboť kdo jej má, má život radostnější. Usmívejte se na svou rodiny, na své sousedy, na své spoluobčany a bude nám všem hned lépe.


Vaše starostka Alena Knobová.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo