Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Svatohubertská mše v liběšickém kostele

Na sobotní podvečer 5. listopadu připravila Římskokatolická farnost Liběšice, Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice a Obec Liběšice Svatohubertskou mši. Bylo to poprvé, co tato mše byla v Liběšicích sloužena. Celebroval ji R.D. Roman Depa, na varhany hrál Jaroslav Pulda a celou mši doprovázela skupina sedmi trubačů z Prahy pod vedením Kristýny Vackové. Slavnost začala před osmnáctou hodinou před kostelem. Schodiště bylo osvětleno loučemi a příchozí byli vítání trubači a zpěvem "Vitejte nám".

Samotná mše svatá byla zahájena průvodem, v jehož čele kráčeli myslivci s jelení trofejí, neseny byly vlajky obce a mysliveckého spolku, následovali myslivci a průvod zakončili ministranti a P. Roman Depa.

Na začátku mše vystoupil p. Šťástka z Libochovan, který ji pomáhal organizovat. Člen Řádu sv. Huberta p. Strouhal seznámil shromážděné s legendou o sv. Hubertovi. P. Roman Depa ve své promluvě pozdravil přítomné myslivce a jejich rodiny, ocenil zásluhy myslivců v péči o zvěř a naši krajinu. Hovořil o sv. Hubertovi, o jeho proměně po setkání s Bohem v podobě jelena se zlatým křížem a o jeho službě Bohu i lidem, o tom, jak velkým misionářem byl v Ardenách, kde se zasloužil o jejich pokřesťanštění. Jako Polák vzpomněl polského přísloví, které se do češtiny nechá přeložit jako " Les tu byl, když Vy jste tu ještě nebyli, a les tu bude, když Vy tu už nebudete". Mše byla obětována za všechny myslivce a jejich rodiny a také za všechny zemřelé myslivce a jejich rodiny.

Mši doprovázely nádherné skladby, které troubili a zpívali trubači, nechyběla ani myslivecká modlitba "Poklekněme, myslivci, na kolena". Před svatým přijímáním přinesli myslivci k obětnímu stolu své dary: pecen chleba s křížem, ovoce, víno, kachnu, bažanta a kapra. Celá mše byla zakončena požehnáním  myslivcům, lesníkům, jejich rodinám a všem přátelům přírody.

Po skončení mše před kostelem opět troubili trubači a slavnost byla zakončena na sále obecního úřadu společným posezením s mysliveckým gulášem, který uvařili sami myslivci. Celou mši nafotografoval dr. Vakrčka.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo