Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Platba za likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2012

Na obecním úřadě v Liběšicích je možno od 2. ledna 2012 uhradit místní poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu.

Přestože náklady na likvidaci odpadu stoupají a obec ze svého rozpočtu musí doplácet na likvidaci, zůstávají         i nadále poplatkové úlevy z poplatku pro vícečetné rodiny, ale pouze za podmínky úhrady poplatku  za 1. pololetí 2012 do 31. března 2012 a za 2. pololetí 2012 do 30. června 2012.

Pokud nebude poplatek v těchto termínech uhrazen, poplatkové úlevy se ruší a naopak se poplatek  může zvýšit až na trojnásobek.

Vyzýváme Vás proto, abyste ve vlastním zájmu dodrželi termíny dané obecně závaznou vyhláškou č. 02/2011.

 

Kdo má za povinnost platit komunální odpad?

-  každá fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu

-  fyzická osoba, která na území obce Liběšice vlastní stavbu určenou nebo sloužící k

   rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášen žádná fyzická osoba.

 

Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2012

Výše poplatku činí 500 Kč za osobu.

Poplatková úleva:

-  ve výši 5%, žijí-li ve společné domácnosti v jedné bytové jednotce 2 fyzické osoby

   přihlášené k trvalému pobytu v obci Liběšice

-  ve výši 8%  .......................  3 osoby

-  ve výši 13% ......................  4 osoby

-  ve výši 15% ......................  5 osob

-  ve výši 18% ......................  6 a více osob

 

Způsob platby poplatku

-  v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo při dnu stanoveném pro místní části obce

   ( 23.ledna 2012 - přesný rozpis bude zveřejněn)

-  převodem z účtu na účet obce číslo : 1003709319/0800, VS :

-  složenkou typu A

 

Upozornění:

V měsíci lednu budou Technické služby vyvážet popelnic i bez vylepených nálepek.

 

Dokument v pdf zde...
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo