Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

POMOZTE A DARUJTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI

Máte doma nepotřebné věci?

Pomozte potřebným. 

Od 26.11. do 04.12.2012 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, v pondělí do 17:00 hodin můžete na obecní úřad v Liběšicích nosit oblečení, lůžkoviny, ručníky, domácí potřeby, funkční elektrospotřebiče, obuv či hračky, které poté předáme Diakonii Broumov.

Čtěte více »

Pozdrav od pana Jiřího Grambličky

Pozdravuji každého kdo mne zná a krásný rozvoj obce na který často vzpomínám.

Čtěte více »

Krádeže na veřejném prostranství a na hřbitově

            V posledním měsíci došlo ke krádežím květin na hřbitově v Liběšicích.

Zaměstnanci obce provedli úpravy prostranství u zastávky autobusu v Soběnicích a vysázeli zde i květiny. Nejprve jich zmizela část a nakonec všechny.

Na náměstí v Liběšicích byl jako dekorace umístěn starý žebřiňák a na něm byly celé léto truhlíky a nádoby s kvetoucími rostlinami. Často se zde fotili turisté.

V říjnu někdo dva truhlíky s květinami ukradl. Truhlíky s květinami zmizely i ze dvora obecního úřadu.

Čtěte více »

Kácení dřevin rostoucích mimo les

            Nastalo období vegetačního klidu dřevin, které trvá od 1. listopadu do 31. března.

O kácení dřevin může obecní úřad požádat vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo nájemce se souhlasem vlastníka.

            Důvodem pro kácení dřeviny není např. stínění nemovitosti nebo padání listí do okapů.

            Pokácet dřevinu bez povolení může osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. Současně musí být splněna podmínka, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

            Za vydané rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 100 Kč a místo náhradní výsadby se stanovuje povinnosti zakoupit stromy, které budou vysázeny na veřejném prostranství.

Čtěte více »

Hořelo auto v Konojedech

V pátek 2. listopadu v podvečer vyjela obě liběšická hasičská auta k zásahu do Konojed, kde hořel osobní automobil.

Byl to letos již šestnáctý výjezd našich hasičů. Zúčastnili se ho: Karel Zenker, Jaroslav Matoušovský, Štefan Trembač, Václav Trembač, Jan Kovrzek a Petr Tkáč.

Čtěte více »

Mše za pana profesora M. Zedníčka

Dne 4. listopadu by se dožil pan prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček 81 let.

V sobotu 17. listopadu v 1600 hodin bude za něj sloužena mše v liběšickém kostele.

 

Přijďte, kdo jste ho měli rádi a kterým pomáhal.

Čtěte více »

Důležíté upozornění pro zájemce o koupi pozemku

Vážení, pokud zamýšlíte koupit na území obce pozemek od soukromého vlastníka a poté na něm stavět, doporučujeme Vám zjistit si nejdříve na Obecním úřadě v Liběšicích nebo na Stavebním úřadě v Úštěku, zda je možno na tomto pozemku stavbu realizovat. Uvědomte si, prosím, že většina území obce Liběšice leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a Srdov, Soběnice a Dolní Nezly byly vyhlášeny vesnickými památkovými zónami. Tyto skutečnosti s sebou přinášejí určitá omezení a pokud pozemek není určen územním plánem k výstavbě, nebude na něm stavba povolena. Tyto informace zveřejňujeme z toho důvodu, že se prodávají pozemky, kde nikdy nebude povoleno stavět. Proto si před koupí tyto skutečnosti ověřte.

 

Alena Knobová

starostka obce

Čtěte více »

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení obec Liběšice

Vážení občané, obec Liběšice nabízí půjčky ze svého Fondu rozvoje bydlení. Půjčku je možno poskytnout na modernizaci, rekonstrukci či údržbu domu či bytu na území obce Liběšice. Na jeden byt či dům je možno získat až 100.000 Kč s úrokem 6% s dobou splatnosti maximálně 5 let. Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Liběšicích u pí. Blažkové, tel. 416 798 400, e-mail: blazkova@libesice.cz.

Čtěte více »

« | 146 47 48 49 50 51 5259 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo