Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Pozvánka

Obecní úřad Liběšice a Sbor pro občanské záležitosti si Vás dovolují pozvat na oslavu Mezinárodního dne  žen  pořádanou  v  neděli 10. března 2013 od 1400 hodin na sále na „6“.

Čtěte více »

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 13. dubna 2013 se uskuteční na území obce Liběšice sběr nebezpečného odpadu – ne pneumatik. Letáčky obdržíte před sběrem.

Čtěte více »

Do liběšického kostela bylo nově umístěno torzo sochy Panny Marie

Socha Panny Marie ze souboru šesti soch na ohradní zdi kostela Nanebevzetí P. Marie v Liběšicích na Litoměřicku byla ve středu 13. února 2013 umístěna do interiéru kostela. Zrestaurované torzo sochy o váze zhruba půl tuny přestěhoval jeřáb v odpoledních hodinách.

V loňském roce byla socha restaurována. Náklady činily 140 220 Kč, z toho 120 000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností", zbytek doplatila Římskokatolická farnost Liběšice.

„Socha Panny Marie byla původně umístěna na ohradní zídce u západního schodiště kostela a byla součástí architektonicky pojatého sousoší Zvěstování Panně Marii, archanděl Gabriel je umístěn na protější části schodiště. Nacházela se v havarijním stavu, její původní modelace se téměř nezachovala. Při minulých restaurátorských zásazích byl chybějící povrch domodelován cementovým materiálem, který již neplnil svou funkci a ohrožoval původní kamenný materiál. V závazném stanovisku Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích bylo farnosti doporučeno sochu nahradit v exteriéru sekanou kopií a originální sochu po galerijním restaurování umístit v interiéru liběšického kostela," uvedla diecézní konzervátorka Biskupství litoměřického Mgr. Lada Hlaváčková.

Vzácnou raně barokní pískovcovou sochu Panny Marie restauroval akademický sochař a restaurátor Martin Široký z Prahy. Ten také vytvořil její plastickou rekonstrukci v sochařské hlíně, formu a sádrový odlitek, který bude sloužit jako model pro sekanou kopii sochy. Její cena se však pohybuje ve výši téměř 350 tisíc korun.

„Bohužel rozpočet na sekanou kopii přesahuje možnosti Římskokatolické farnosti Liběšice, financování proto bude nutné zajistit z více zdrojů. Prostřednictvím Biskupství litoměřického již byli osloveni rodáci z Liběšic žijící v Německu a bylo podáno několik žádostí o dotace," uvedla Mgr. Hlaváčková.

 

Čtěte více »

Výroční mše svatá za zemřelého P. Prof. Dr. Miroslava Zedníčka

9. února uplyne rok od úmrtí Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, nositele titulu Právník roku 2011, Čestného občana obce Liběšice. Toto výročí si připomeneme mší svatou za pana profesora, která se uskuteční v sobotu 23. února 2013 od 15,00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích. Hlavním celebrantem bude P. Prof. Dr. I. A. Hrdina, DrSc. O.Praem a liturgii doprovodí chrámový sbor z Litoměřice.


Pan profesor nebo, jak se mu u nás říkalo, náš pan doktor, pro mnohé z nás byl duchovní oporou, mnohým poskytl bezplatnou právní pomoc, mnohým rozšířil jejich vzdělání, a proto si chceme jeho památku připomenout touto mší, na kterou Vás zveme.

Čtěte více »

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu za nemovitost určenou nebo sloužící k rekreaci

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je pro rok 2013 stanoven obecně závaznou vyhláškou ve výši 738 Kč. Za první pololetí je splatnost do 31.března 2013, za druhé pololetí do 30. června 2013 nebo můžete poplatek uhradit na celý rok do 31. března 2013.

Úhradu můžete provést přímo do pokladny obecního úřadu nebo převodem na účet: 100 370 93 19/0800, variabilní symbol: 1340 a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Upozorňujeme, že pokud nebude poplatek uhrazen ve správné výši a ve stanovém termínu, může být zvýšen až na trojnásobek.

Čtěte více »

Zápis do první třídy liběšické školy

Ve dnech 6. a 7. února se ve škole konal zápis do první třídy naší školy, která je zaměřená na ekologickou a environmentální výchovu. Zapsáno bylo 15 nových školáků, 1 dítě má odklad školní docházky a u 1 dítěte ještě probíhá řízení. Devět ze zapsaných dětí bydlí v Liběšicích, 1 v Břehoryjích, 2 v Soběnicích, 1 v Srdově, 1 v Chotiněvsi a 1 v Horní Vysoké. Obec Liběšice věnovala novým školáčkům knihu a květinu.

Více o zápise: zs.libesice.cz

Čtěte více »

Únorové zasedání školské a sociální komise

V kanceláři starostky se za její účasti sešly členky komise školské a sociální – Blažena Pešková, Mgr. Jiřina Lhotová, Dagmar Tafatová, Petra Opočenská,Iva Eflerová – s ředitelem školy Mgr. Janem Táborským a vedoucí učitelkou mateřské školy Ludmilou Novákovou, která podala informace o mateřské škole, vysvětlila financování plaveckého výcviku a předložila nová kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2013-2014. Komise se zabývala stížností rodičů na špatné vzájemné chování mezi žákyněmi deváté třídy a pan ředitel objasnil celou záležitost a svá opatření k zamezení podobných jevů.

Čtěte více »

Masopustní veselí

Tradiční masopustní průvod v sobotu 9. února provázelo pěkné, slunečné počasí. Pojízdná šatlava s barem uvnitř doprovázená cca 50 maškarami projela nejprve částí Liběšic a pak zamířila do Srdova a do Trnobran. Průvodu se v maskách zúčastnili i ochotníci z divadelní skupiny HELEMELE z Michalovic. Řada našich občanů a také chalupářů přivítala průvod před svým domem a maškary pohostila. Uvítání s občerstvením a  vínem z trnobranské vinice pana Šabaty ve své klubovně v Trnobranech připravilo i občanské sdružení Velké Sedlo. Od 17,00 hodin se na sále  na „6“ konaly vepřové hody, které perfektně připravil Zdeněk Barnet, obsluhu zajišťovala Šárka Blažková a Dagmar Bočková. Poděkování za zdařilý průběh této venkovské tradice patří liběšickým dobrovolným hasičům a jejich Ohnivým ženám, Danielu Tafatovi , Aleně Knobové a také Zemědělskému družstvu Liběšice za zapůjčení traktoru a tzv. Babosedu či Kostitřasu na přepravu maškar mezi vesnicemi.

Fotografie: Nová fotogalerie – Liběšice – 2013.

Čtěte více »

Pokus o krádež státní vlajky v Soběnicích

Jak jsme již psali, byla při prvním kole voleb prezidenta republiky ukradena z budovy volební místnosti po jejím uzavření státní vlajka. Při druhém kole se ji pokusili ukrást místní adolescenti v pátek ještě před uzavřením místnosti. Krádež se jim nepovedla, byli vyrušeni členy komise a tak pouze zlomili žerď.

Čtěte více »

« | 140 41 42 43 44 45 4658 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo